علوم قرآن

قرانی ، علوم قران

عبس و تولّی

موضوع: 

شأن نزول و نوع استفاده زبان عربی در آیه «عبس و تولّی» چیست؟
در معنای آن آمده که عبوس شد و پشت کرد؛ ولی در جای دیگر که تولی به معنای پیوستن و تبری به معنای بریدن بود؟! چه صنعتی به کار رفته است؟

«عَبَسَ وَ تَوَلّٰى أَنْ جٰاءَهُ اَلْأَعْمىٰ»؛ چهره در هم کشید و روی برتافت، از این که نابینایی به سراغ او آمده بود!(1)

قرآن و آینده ملت ها

موضوع: 
قرآن در مورد آینده مسلمانان و سایر ملت ها چه می گوید؟

قرآن به اقوام مختلفی اشاره و سرانجام برخی از آنان را نیز بیان فرموده تا درس عبرتی باشد برای سایر اقوام که اگر آن ها نیز راه و رسم آنان را در پیش گیرند، سرانجامی مشابه خواهند داشت.
قرآن کریم معیارهای کلی می دهد و محدود به قوم و گروه خاصی نیست؛ لذا باید به دنبال آن معیارها بود.
اما در باره این که آینده از چه کسانی است باید گفت قرآن کریم آینده را از آنِ صالحان، مؤمنان و مسلمانان می داند.
در آیات ذیل به این گروه ها اشاره شده است:
صالحان، وارثان زمین:

مطالب ضروری حفظ قرآن

موضوع: 

چند وقت هست که شروع به حفظ کردم، اما نمی دانم که نیاز هست این ها هم حفظ بشوند؟ (اعراب آخر آیات جای تشدید و مد و حروف شبیه حروف فارسی مثل ز-ض-ظ-ذ برای حفظ این لغات و جای تشدید و متن باید قرآن را نوشت که کاری سخت و مشکل است.)