آخر الزمان

حدیث «پلاس خانه باشید» چیست؟

از چه وقتی حکومت های طاغوت در جهان از بین می روند؟ از زمان ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) یا از زمان بر پایی حکومت ایشان؟

موضوع: 

یک خانواده در آخر الزمان می تواند تحت تاثیر چه عواملی فاسد شود؟

آخرالزمان معانی نسبی و متعددی دارد که یکی از آن ها دوره پیشا ظهور است که به عنوان بدترین دوران ها معرفی شده است.

موضوع: 

منظور آیاتی از قرآن که ظهور حضرت مسیح (ع) را نشانه ای از آخرالزمان یا منجی آخر الزمان می داند، چیست؟ مثل آیات: زخرف/61، آل عمران/55، نساء/159.

در این آیات از حضرت عیسی (علیه السلام) به عنوان منجی آخرالزمان ـ همان گونه که اعتقاد مسلمانان بر آمدن حضرت مهدی (علیه السلام) به عنوان منجی آخرالزمان است ـ چیزی نیامده است؛ بلکه حضرت عیسی به عنوان نشانه ای برای قیامت و نزدیک بودن آن یاد شده است. این که حضرت عیسی سبب آگاهی بر روز قیامت باشد می تواند به همان زمان حضور ایشان در بنی اسرائیل اشاره داشته که مردگان را به اذن الهی زنده می کرده است.