خداشناسی

پرسش:
فضائل و ثمرات معرفت نفس را بيان نماييد.

موضوع: 

آیا خدا راضی است؟ اگر بگویید از چیزی یا از کسی، یعنی چیزی و یا کسی بر خدا تاثیر می گذارد و باعث تغییر خدا می شود، در حالی که خدا را تغییر نباشد؟

برای پاسخ به پرسش حاضر، توجه شما را به چند نکته جلب می کنیم:

موضوع: 

آیا خدا حجم بی نهایت دارد یا بدون حجم است؟ آیا خدا جرم و انرژی دارد؟ آیا خدا همه جا را پر کرده یا مکان ها خالی از اوست یا اصلا هیچ جا نیست؟ آیا خدا یک ذهن است و همه چیز فکر اوست یعنی عالم و هر آن چه در آن است، برای او یک شیء ذهنی است؟ آیا خدا قدرت است یا قدرت دارد؟ اگر قدرت نباشد نیازمند قدرت است؟ آیا خدا حجم بی نهایت دارد ولی بُعد ندارد یعنی ساختار ندارد؟

پرسش حاضر دربردارنده چندین بخش است که به صورت مختصر به هر یک از آن ها می پردازیم:

موضوع: 

منظور از خدای شخصی وار چیست؟ خدای ادیان الهی شخصی وار است یا غیر شخصی وار؟

موضوع: