عقاید

عقاید ، خداشناسی

پرسش:
دیدگاه مفسران اهل سنت در تفسیر آیه «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...» چگونه است؟

موضوع: 

پرسش:
خداوند احد است یا واحد و این دو چه تفاوت دارند؟

پاسخ:
«احدیت» و «واحدیت» هر دو از اقسام «توحید ذاتی» هستند. «احدیت» به این معناست که خداوند بسیط است و هیچ ترکیب خارجی و ذهنی در او راه ندارد، یعنی اصلا ما در توحید احدیت فعلا با این کاری نداریم که خدا حتما یکی است یا می تواند همتا هم داشته باشد، فعلا در مقام تحلیل خود ذات می گوییم این ذات هیچ اجزائی ندارد. مرکب از اجزا نیست، این یعنی توحید احدیت.

موضوع: 

پرسش:
چرا اهل سنت در رکعت سوم و چهارم نماز، سوره حمد را خوانده و شیعه تسبیحات اربعه می خواند؟ علت این اختلاف در چیست؟ و دلیل دیدگاه شیعه چیست؟

موضوع: 

پرسش:
از دیدگاه فقهی اهل سنت تکتف یا دست بسته نماز خواندن مبتنی بر روایات متعددی از جمله روایتی در صحیح بخاری است که بیانگر آن است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) مردم را به خواندن نماز با این کیفیت امر کرده اند. با این لحاظ چرا شیعه دیدگاه آنان را باطل می داند؟

موضوع: 

پرسش:
آیا اهل سنت ولایت تکوینی رو قبول دارند؟ آیا منظور از آیه ولایت، ولایت تکوینی است و آیا چنین ولایتی مختص حیات دنیوی است یا پس از مرگ نیز استمرار دارد؟

موضوع: 

پرسش:
چرا خداوند بین بندگانش تفاوت گذاشته است؟ یکی سالم و یکی بیمار، یکی فقیر و یکی ثروتمند؟ یکی را خوش قیافه می آفریند و موجب محبوبیت او می شود، آیا این ها تفاوت نیست؟ این که بگوییم ظرفیت ها متفاوت است مشکل را حل نمی کند، چون سوال پیش می آید که این ظرفیت ها را هم خود خداوند داده است.
بعد به خاطر همین نارضایتی انسان های بیمار و فقیر و گلایه کردنشان در دنیا، در آخرت هم فرجام کارشان به جهنم ختم خواهد شد.

موضوع: 

پرسش:
آیا ادای شهادتین به هنگام مرگ برای مخالفین اهل بیت (علیهم السلام) نشانه رستگاری آنان پس از مرگ است، چنانکه در روایت آمده هر کس به هنگام مرگ شهادتین را ادا نماید وارد بهشت می شود؟

موضوع: 

آیا خدا راضی است؟ اگر بگویید از چیزی یا از کسی، یعنی چیزی و یا کسی بر خدا تاثیر می گذارد و باعث تغییر خدا می شود، در حالی که خدا را تغییر نباشد؟

برای پاسخ به پرسش حاضر، توجه شما را به چند نکته جلب می کنیم:

موضوع: 

آیا خدا حجم بی نهایت دارد یا بدون حجم است؟ آیا خدا جرم و انرژی دارد؟ آیا خدا همه جا را پر کرده یا مکان ها خالی از اوست یا اصلا هیچ جا نیست؟ آیا خدا یک ذهن است و همه چیز فکر اوست یعنی عالم و هر آن چه در آن است، برای او یک شیء ذهنی است؟ آیا خدا قدرت است یا قدرت دارد؟ اگر قدرت نباشد نیازمند قدرت است؟ آیا خدا حجم بی نهایت دارد ولی بُعد ندارد یعنی ساختار ندارد؟

پرسش حاضر دربردارنده چندین بخش است که به صورت مختصر به هر یک از آن ها می پردازیم:

موضوع: 

در این زمانه بخشی از جوانان جامعه ما متاسفانه بنا به دلایلی کل اسلام و یا بخشی از آن و حتی خدا را با زبان یا با عمل انکار می کنند. آیا می توان این جوانان را که عموما پایه های اعتقادی شان از ابتدا محکم بنا نشده و تحت تاثیر شبهات و تهاجم های فرهنگی دشمن و فشارهای اقتصادی قرار دارند مرتد دانست؟ آیا این ها نجس هستند؟

ببینید انکار خدا یا ضروریات دین، از سوی کسی که قبلا مسلمان بوده است ارتداد است، اما در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت:

نکته اول: شک و تردید و دچار شدن به شبهات و تحقیق و دنبال جواب بودن هرگز به معنای ارتداد نیست.

موضوع: