خانواده

پای بندی خانواده به اصول اخلاقی اعتقادی تا چه حد در پیشگیری از بزه کاری نوجوانان موثر است؟

در ساخت شخصیت انسان و تعیین رفتار او سه عامل تاثیرگذار است. عوامل وراثتی، عوامل محیطی و اختیار. خانواده مهم ترین عنصر محیطی و قوی ترین عامل تربیتی در شکل گیری شخصیت فرزندان است. شرایط و ویژگی های مختلف هر خانواده در آینده کودک تاثیرگذار است.

موضوع: 

مدیریت تربیت در خانواده بر عهده کیست و این مدیریت چگونه باید صورت گیرد؟

موضوع: 

یک خانواده در آخر الزمان می تواند تحت تاثیر چه عواملی فاسد شود؟

آخرالزمان معانی نسبی و متعددی دارد که یکی از آن ها دوره پیشا ظهور است که به عنوان بدترین دوران ها معرفی شده است.

موضوع: 

در قران امده که زن و مرد مکمل هم هستند و هيچ فردي بر فردي برتري نداره مگر به تقوا چرا مديريت خانواده با مرد است و با زن نيست ؟ در صورتيكه از جهت توانمنديهاي مديريتي و علم وتجربه كارهاي اجتماعي زنان امروزه چيزي از مردان كم ندارند .

براي پاسخ به اين سوال شما بايد به مقدماتي توجه كنيم :

موضوع: