مستحب

چه بسیار واجب و مستحب و یا گناهی که از حافظه نرفته یا نمی رود! دلیلش هم برایم نامعلوم است. دوست دارم اعمالی که مورد تایید خداوند و ائمه هست را فراگرفته و هرگز از خاطرم نرود. چه اعمالی لازم است!؟

لطفا متن زیر را بخوانید.

انواع حافظه:

موضوع: 

هر عملی آدابی دارد. اعمال واجب، آدابی واجب دارد. اما آیا اعمال مستحب، اعمال و آدابی که واجب باشد دارند؟

موضوع: