خواندن کدام سوره هاي قران بعد از حمد کافي نيست؟

image: 
خواندن کدام سوره هاي قران بعد از حمد کافي نيست؟

خواندن كدام سوره هاي قرآن به تنهايي بعد از حمد كافي نيست؟
در نماز بجاي قل هو الله احد... خواندن هر يك از چهار سوره «انشراح»، «والضحي»، «فيل» و «ايلاف» به تنهائي كفايت نمي‎كند، بلكه دو سوره والضحي و الم‎نشرح، و هم چنين دو سوره فيل و ايلاف در نماز، هر كدام يك سوره حساب مي‎شوند.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: