خواندن کدوم سوره هاي قران بعد از حمد کافي نيست

image: 

خواندن كدام سوره هاي قرآن به تنهايي بعد از حمد كافي نيست؟
در نماز بجاي قل هو الله احد... خواندن هر يك از چهار سوره «انشراح»، «والضحي»، «فيل» و «ايلاف» به تنهائي كفايت نمي‎كند، بلكه دو سوره والضحي و الم‎نشرح، و هم چنين دو سوره فيل و ايلاف در نماز، هر كدام يك سوره حساب مي‎شوند.

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/showthread.php?t=24824

موضوع: