مصادره اموال مسلمانان

image: 
آیا در تاریخ آمده است که قریش بعد از مهاجرت مهاجرین، اموال آن ها را مصادره کرده باشند؟

آیا در تاریخ آمده است که قریش بعد از مهاجرت مهاجرین، اموال آن ها را مصادره کرده باشند؟

شواهدی وجود داد که مشرکان مکه، اموال مسلمانان مهاجر را مصادره کردند و حتی به منزل پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز رحم نکردند. در منابع مختلف آمده است، هنگام فتح مکه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمودند آیا به خانه خود میروید. اما ایشان جواب منفی داده بودند زیرا یکی از خویشاوندان مشرک پیامبر (صلی الله علیه وآله) آن را مصادره کرده و فروخته بود.(1) وقتی خانه پیامبر(صلی الله علیه وآله) از مصادره در امان نبوده طبیعتا اموال دیگر مسمانان نیز غارت شده بود.
با توجه به اینکه یکی از بنی هاشم که هنوز مسلمان نشده بود خانه پیامبر(صلی الله علیه وآله) را تصرف کرده و فروخته بود، در مورد اموال مصادره شده دیگر مسلمانان، می توان دو احتمال داد.
احتمال اول: اموال مسلمانان توسط خویشاوندان مشرک آنها تصرف شد.
احتمال دوم: اموال مسلمانان توسط مشرکان تصرف شد اما از آنجا که پیامبر(صلی الله علیه وآله) از قبیله بنی هاشم بود و این قبیله قدرتمند بود دیگران نتوانستند به اموال ایشان تعرض کنند بلکه خود بنی هاشم این کار را کردند.
به هر حال با توجه به این داستان می توان مصادره اموال را قطعی دانست.

پی نوشت:
1. واقدی، محمد بن عمر، مغازى تاريخ جنگهاى پيامبر(صلی الله علیه وآله)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ دوم، 1369ش‏، ص634

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: