عقائد

آیا از نظر فقهی، کافران نجس هستند؟ و اگر مسلمانی در اثر تحقیق معتقد شود که قرآن سخن خدا نیست نجس می شود و مستحق مجازات است؟

آیا من نجس هستم؟

آیا از نظر فقهی، کافران نجس هستند؟ و اگر مسلمانی در اثر تحقیق معتقد شود که قرآن سخن خدا نیست نجس می شود و مستحق مجازات است؟ سوال اول شما یک بحث فقهی...
تکلیف کسی که در محیط یا زمانی زندگی می کند که دین حق به او نرسیده است چیست؟

علم خدا و عدالت

تکلیف کسی که در محیط یا زمانی زندگی می کند که دین حق به او نرسیده است چیست؟ اگر به او ثواب افراد با ایمان را بدهند در حق مومنان ظلم شده است و اگر به...
چگونه می توان مخلوق بودن زمان و مکان را ثابت کرد. آیا به این دلیل که از رفع زمان، وجودش به دست می آید، نمی توان زمان را واجب الوجود دانست؟

اثبات زمان و مکان

چگونه می توان مخلوق بودن زمان و مکان را ثابت کرد. آیا به این دلیل که از رفع زمان، وجودش به دست می آید، نمی توان زمان را واجب الوجود دانست؟ زمان به...
آیا وحی به کسی، دلیل می شود که آن شخص پیامبر و نبی است؟

مخاطبان وحی

آیا وحی به کسی، دلیل می شود که آن شخص پیامبر و نبی است؟ وحی از نظر لغوی وحی به معنای اشاره سریع [1]، سرعت[2]، القای پنهانی مطلبی به دیگران[3] است....
آیا خداوند، کافران و انسان های گنهکار را می سوزاند؟ این سوختن تا کی ادامه دارد؟ آيا سوزاندن انسان ها در آتش جهنم، كاری منطقی و عقلی است؟

کافران و عذاب جهنم

آیا خداوند، کافران و انسان های گنهکار را می سوزاند؟ این سوختن تا کی ادامه دارد؟ آيا سوزاندن انسان ها در آتش جهنم، كاری منطقی و عقلی است؟ در این...
محمد بن عبدالله بر خداوند احاطه کامل پیدا کرد یا خیر؟ اگر نداشت، چگونه خبر دادن او برای ما فایده دارد؟

خبر دادن از خدا

روشن است که کسی می تواند با قاطعیت از خدا و اوصافش خبر دهد که بر خدا احاطه کامل داشته باشد؛ سؤال اینجاست که محمد بن عبدالله بر خداوند احاطه کامل پیدا...
آیا این امکان تناقض، حکایت از خود به خود معدوم بودن ممکن الوجود ندارد؟

تعریف ممکن الوجود

تعریف ممکن الوجود: نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم. پس ممکن الوجود = امکان دارد باشد و امکان دارد نباشد = امکان دارد(باشد و نباشد) = امکان دارد(...
چگونه می توانیم بفهمیم استغفار ما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته است؟

قبولی استغفار

چگونه می توانیم بفهمیم استغفار ما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته است؟ توبه و استغفاري مورد قبول پرودگار است كه حاوي اركان توبه و شرايط قبولي توبه...