عقاید

عقاید ، خداشناسی

مسأله زمان و فرشته وحی

موضوع: 

اگر مجردات موجوداتی خارج از چارچوب زمان هستند، چگونه میتوان وحی فرشته وحی بر پیامبران حاضر در زمانی خاص را توجیه کرد؟

اینکه مجردات خارج از محدودیت های موجودات مادی هستند، بدین دلیل است که این خصوصیات، خصوصیات و لوازم وجودی موجودات مادی است.
بنابراین، چنین خصوصیاتی را در موجوداتی که مادی نیستند، نمی توان یافت.

حاملان عرش الهی

موضوع: 

منظور از موجوداتی که نگهدارنده عرش خداوند هستند چیست و با توجه به بی نیازی مطلق خداوند، چرا خداوند به چنین موجوداتی نیاز دارد؟

مطلب بالا در بردارنده چندین پرسش است:
الف. منظور از عرش چیست؟
ب. نگهدارنده های عرش چه کسانی هستند؟
ج. مراد از نگهداری عرش؟
د. آیا خداوند نیاز به این موجودات دارد؟

صفات خدا

موضوع: 

کدام صفت خداوند ریشه و اساس تمام صفات الهی است و بیانگر نیازمندی تمام موجودات به خداوند است؟

اوصاف الهی به دو دسته اوصاف ذات و اوصاف فعل تقسیم می شود. اوصاف ذات، به ویژگی های خداوند اطلاق می شود که جدای از ذات او نیست. این اوصاف عین ذات الهی هستند و هم عین یکدیگرند. مانند اراده، علم و قدرت. اوصاف فعل، به ویژگی هایی از خداوند اطلاق می شود که از رابطه خداوند با مخلوقاتش حکایت می کند و در نتیجه یک طرف آن مخلوقات او قرار دارند و طرف دیگرش، ذات الهی، مانند رازقیت، خالقیت، رحمانیت و ....(1)

امام زمان(ع) و نزول ملائک در شب قدر

موضوع: 

با توجه به ورود برخی روایات ضعیف در کتاب شریف «کافی» در مورد نزول روح بر امام زمان(علیه السلام) در شب قدر، آیا می توان به این امر معتقد شد؟

برای پاسخ به این سوال، باید چند نکته را بررسی کرد:
اول؛ میزان اعتبار خبر واحد در اعتقادات
دوم؛ تفکیک بین اعتقادات اصلی و فرعی
سوم؛ بیان تفاوت بین احادیث و روشن کردن میزان اعتبار آنها
چهارم؛ بررسی مستندات نویسنده مقاله

امت واحده یا اختلاف امت ها

موضوع: 

چرا خداوند همه مردم را از یک امت قرار نداد؟ بسیاری از اختلافات از همین مورد بروز میکند، آیا خداوند اراده فرمود تا امت ها اختلاف کنند؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

خدا ناظر است یا ملائکه؟

موضوع: 

وقتی میدانیم خدا خود ناظر اعمال تمامی ماست دیگر چه نیازی هست که ملائکه ای از جانب خدا ناظر بر اعمال انسانها باشند؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

1. بی تردید خداوند به هر چیزی آگاه است(1) و حتی از باطن امور نیز باخبر است(2). همچنین خداوند ناظر بر اعمال ما است و به تمامی اعمال(3) و نیات درونی ما آگاهی دارد(4) تا جایی که به تعبیر قرآنی، با ما می بیند و می شنود.(5)

لزوم عصمت امام(ع)

موضوع: 

چرا معصومیت امامان ضرورت داشت؟ از طرفی چرا استغفار میکنند برای خودشان؟ آیا بدلیل اینکه شیعیان از وجود خود آنها هستند استغفار میکنند؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

صفات خدا؛ برهان امکان و وجوب

موضوع: 

برهان امکان و وجوب، واجب الوجود را ثابت می کند. اما پرسش این است که آیا این برهان سایر صفات خداوند را نیز ثابت می کند؟ آیا می توان گفت که واجب الوجود همان خدای عالم و قادر و حی و واحد است؟ اگر برهان امکان و وجوب، از اثبات این صفات عاجز است، چه برهانی برای اثبات این صفات داریم؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم: