وفات حضرت خدیجه

تاریخ وفات حضرت خدیجه(سلام الله علیها) چه روزی است؟ طبق برخی نقل ها ماه رمضان بوده و طبق برخی نقل ها سه روز بعد از وفات جناب ابوطالب. از طرفی وفات جناب ابوطالب ماه رجب ذکر شده است.

موضوع: 

«عام الحزن» چه سالی بود و چرا به اين نام مشهور شده است؟

«عام الحزن» سالی است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب را از دست دادند. این نام را پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر این سال نهادند. زمان آن سال هفتم بعثت بوده است؛ وفات حضرت ابوطالب و حضرت خدیحه، دو شخصیت گرانقدر که در پیشرفت دین اسلام و نیز حمایت مالی و معنوی از رسول اکرم لحظه­ ای دریغ نکردند، برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مسلمانان بسیاز سخت بود. این دو واقعه به قدری برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) غمبار بود که آن سال را سال غم نام نهادند.

موضوع: