هدف از خلقت

چرا یک وجود کامل (خداوند) باید هدف خلقت خود را (که جایگاه آن بهشت بوده) به خاطر رفتار مخلوق ناقص خود، تغییر دهد (آن را به زمین بفرستد)؟ یعنی اگر هدف از آفرینش سکونت در بهشت بود چرا به سبب خطای آدم تغییر یافت؟ و اگر هدف خلیفه اللهی در زمین بود چرا از ابتدا در زمین سکونت نیافت؟ هدف از خلقت آدم از ابتدا همان سکونت در زمین بوده است و این که ابتدا در بهشت سکونت داده شد، شايد علتش اين باشد كه: أ) با وضع زندگی روي زمين آشنا نبود و چگونگی رفتار و كردار در آن را خوب نمی دانست و می بايست مدت كوتاهی در بهشت بماند تا تعلميات لازم زندگی روي زمين را فرا گيرد.

موضوع: 

آیا خداوند تمام این کائنات با این عظمت و بهشت خود را فقط برای مسلمین و شیعیان آفریده است؟

این موضوع از دو بعد قابل بررسی است : 1. پیشینی. در تحلیل پیشینی می گوییم خداوند متعال کل کائنات و بهشت را برای تمام بندگانش خلق کرده است. و به مقتضای خدا بودنش از ورود هیچ کس به ان جلوگیری نمی کند. البته خداوند متعال راه خاصی را برای رسیدن به بهشت تعریف کرده است. پس خدا انگاه که بهشت را خلق میکرد آن را برای این خلق کرده بود که همه بندگانش را به آنجا ببرد. و همچنین بهشت خلق شده است تا همه بندگان خدا را در خود جای دهد.

موضوع: