بهشت آدم و هدف خلقت

image: 
چرا یک وجود کامل (خداوند) باید هدف خلقت خود را (که جایگاه آن بهشت بوده) به خاطر رفتار مخلوق ناقص خود، تغییر دهد (آن را به زمین بفرستد)؟

چرا یک وجود کامل (خداوند) باید هدف خلقت خود را (که جایگاه آن بهشت بوده) به خاطر رفتار مخلوق ناقص خود، تغییر دهد (آن را به زمین بفرستد)؟ یعنی اگر هدف از آفرینش سکونت در بهشت بود چرا به سبب خطای آدم تغییر یافت؟ و اگر هدف خلیفه اللهی در زمین بود چرا از ابتدا در زمین سکونت نیافت؟ هدف از خلقت آدم از ابتدا همان سکونت در زمین بوده است و این که ابتدا در بهشت سکونت داده شد، شايد علتش اين باشد كه: أ) با وضع زندگی روي زمين آشنا نبود و چگونگی رفتار و كردار در آن را خوب نمی دانست و می بايست مدت كوتاهی در بهشت بماند تا تعلميات لازم زندگی روي زمين را فرا گيرد. ب) می بايست بداند كه در زمين با يک سلسله دستورهای خداوند روبه رو خواهد شد، كه تبعيت از آن ها موجب سعادت و تخلف از آن ها موجب به درد سر و رنج افتادن است. ج) بفهمد آن گونه هم آزاد نيست كه هر چه خواست، انجام دهد؛ بلكه محدوديت هايی دارد و می بايست از پاره ای اشيای زمين اجتناب كند. د) لازم بود توجه كند اين طور نيست كه در اثر لغزش و تبعيت نكردن از فرامين الهی، برای هميشه راه سعادت به روی او بسته شود، بلكه می تواند بازگشت كند و دوباره به نعمت ها برگردد. ه) می بايست در محيط بهشت، تا حدی پخته شود و دوست و دشمت خود را بشناسد و بداند بعضی با چه زباني و با چه شكل و قيافه دلپذيری در صدد سقوط انسان هستند. و) این که حضرت آدم را ابتدا در بهشت قرار می دهد برای این بود که به او پلیدی شیطان را نشان دهد. به حضرت آدم یاد دهد که دیگر در زمین فریب او را نخورد. خلاصه شايد علت سكونت در بهشت، جنبه تمرين و آموزشی بوده، تا چگونگی زندگی روی زمين را يادگيرد.(1) و برای هبوط آدم در زمین مراحلی باید طی می شده است....والله عالم از طرفی این بهشت هم بهشت موعود نبوده، بلکه به نظر برخی از مفسران ـ بر اساس برخی روایات ـ باغی از باغ های روی زمین بوده است.(2)

____________

(1) برداشت از تفسیر نمونه، ج 1، ص 184؛ ج 6، ص 120 و 121.

(2) تفسیر نمونه، ج 1، ص 187.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: