فرعون

چرا نام نمرود در قرآن بکار نرفته ولی نام فرعون بارها بکار رفته است؟

هیچ الزامی وجود ندارد که قرآن به اسم و نام، از افراد یاد کرده باشد. اگر به قرآن مراجعه کنیم می بینیم که از افراد کمی به اسم و نام یاد شده و بنای قرآن بر ذکر نام افراد نبوده است، حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که قرآن بر ایشان نازل شده و به عنوان معجزه الهی بر نبوت ایشان فرستاده شده، از آن حضرت در طول این 23 سال، فقط چهار بار(1) نامبرده شده است.

بر طبق روایات تاریخی، فرعون بعد از اين كه همسرش آسيه ايمان آورد، با او چه برخوردی كرد؟

موضوع: