عقد اخوت

آیا در روز عید غدیر خم، بین صحابه عقد اخوت خوانده شد؟

موضوع: 

در بخشی از صیغه عقد اخوت آمده است: تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت، حق دعا و حق دید و بازدید را از تو ساقط کردم. تمام حقوق برادری چیست که این سه حق بخشی از آن است؟

موضوع: