عقد اخوت

چند پیمان اخوت در اسلام وجود دارد و تفاوت آن ها با غدیر چیست؟

اولین پیمان اخوت و برادری بین مسلمانان در مکه بسته شد. مسلمانان که زیر فشار و شکنجه مشرکین مکه بودند برای انسجام، وحدت و پایداری از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به اخوت و برادری با یکدیگر فراخوانده شدند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) بین آن ها پیمان اخوت بست؛ ابوبکر و عمر، حمزه و زید، زبیر و عبدالرحمان عوف، بلال و ابن مسعود، مصعب بن عمرو و سعد وقاص. بدین ترتیب پیامبر ( صلی الله علیه و آله) دو به دو بین این افراد عقد اخوت بر قرار نمود.(1)

موضوع: 

آیا در روز عید غدیر خم، بین صحابه عقد اخوت خوانده شد؟

موضوع: 

در بخشی از صیغه عقد اخوت آمده است: تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت، حق دعا و حق دید و بازدید را از تو ساقط کردم. تمام حقوق برادری چیست که این سه حق بخشی از آن است؟

موضوع: