عباس

فضائل و خصائص حضرت عباس (علیه السلام) چیست؟

درفضائل و مناقب و خصائص حضرت عباس (علیه السلام) مطالب فراوانی نوشته شده است از جمله کتاب "خصائص العباسیه" از مرحوم "کلباسی" که قابل توجه است. در این جا به برخی از این خصائص اشاره می شود.
در برخی از نقل ها آمده است «کانَ العَبَّاسُ (علیه السلام) رَجُلاً وَسِیماً جَسِیماً جَمِیلاً وَ یَرْکَبُ الفَرَسَ المُطَّهَمَ وَ رِجْلاهُ تَخُطَّانِ فِی الأرِض»؛ عباس (علیه السلام) مردی زیبا، تنومند و آراسته بود که هر گاه بر اسب تناوری سوار می شد پاهایش به زمین می رسید.(1)

موضوع: 

چرا امام علی (ع) نام فرزندشان را عباس گذاشتند؟ در صورتی که کلمه عباس از ریشه عبس است که معنی آن اصلا با شخصیت آقا ابوالفضل العباس سازگاری ندارد؟

درست است که در معنای عباس گفته اند که عباس از عبس (ترشرویی کرد) بوده و به معنای خشمگین، بسیار سخت و با صولت می باشد؛ اما این تنها معنای آن نیست. نام عباس لقبی برای شیر است. به همین دلیل برخی عباس را این گونه معنا کرده اند: «العَبَّاسُ الأَسد الذی تهرب منه الأُسْدُ، و به سمی الرجل عَبَّاساً؛ عباس شیری است که شیر دیگر از او می گریزد و از این روی است که آدمی را عباس نامیده اند».

موضوع: