چرا نام عباس؟

image: 
چرا امام علی (ع) نام فرزندشان را عباس گذاشتند؟ در صورتی که کلمه عباس از ریشه عبس است که معنی آن اصلا با شخصیت آقا ابوالفضل العباس سازگاری ندارد؟

چرا امام علی (ع) نام فرزندشان را عباس گذاشتند؟ در صورتی که کلمه عباس از ریشه عبس است که معنی آن اصلا با شخصیت آقا ابوالفضل العباس سازگاری ندارد؟ درست است که در معنای عباس گفته اند که عباس از عبس (ترشرویی کرد) بوده و به معنای خشمگین، بسیار سخت و با صولت می باشد؛ اما این تنها معنای آن نیست. نام عباس لقبی برای شیر است. به همین دلیل برخی عباس را این گونه معنا کرده اند: «العَبَّاسُ الأَسد الذی تهرب منه الأُسْدُ، و به سمی الرجل عَبَّاساً؛ عباس شیری است که شیر دیگر از او می گریزد و از این روی است که آدمی را عباس نامیده اند». بنابراین می توان گفت: حضرت علی (علیه السلام) که می دانست پسرش چون شیر، دلیر و با مهابت و صولت خواهد بود، و در میدان جنگ به مانند شیر خشمگین، بر دشمن حمله خواهد برد، وی را عباس نام نهاد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: