خانه کعبه

بیت المعمور کجاست و فلسفه خلق آن چیست؟

موضوع: 

پرسش: در سوره بقره آیه 125و127 آمده که حضرت ابراهیم واسماعیل آمده که خانه خدا را ساخته اند چگونه بت در آن نگهداری میشده که خداوند به آنها دستور پاکسازی آنرا میدهد چه کسانی در آن بت گذاشته اند؟

پاسخ: برای پی بردن به پاسخی درست به این سوال ،لازم است تفسیر آیات مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم: آیه 125سوره بقره: