طوفان نوح

موضوع: 

طوفان نوح چند هزار سال پیش بود؟

تاریخ دقیق زمان زندگی حضرت نوح (علیه السلام) و جریان طوفانش دقیق مشخص نیست بنا بر احتمال دیگر فاصله میان رحلت حضرت آدم (علیه السلام) و طوفان نوح (علیه السلام) هزار و دویست و چهل و دو سال بود و فاصله میان طوفان نوح (علیه السلام) و رحلت او سیصد و پنجاه سال است(1)
فاصله حضرت نوح و حضرت ابرهیم نیز بنا بر این گزارش 2200سال است.(2)

پی نوشت ها:
1.المقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ترجمه شفیعی کدکنی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، 1374 ش، ج 1، ص 238.
2. همان.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=60272&p=890201&viewfull=1#post89...