صلح امام حسن(ع)

چرا پس از برگرداندن ولایت، دوباره امت دچار تفرقه شد و حضرت مجبور به صلح شد؟ مگر چند نسل جابجا شده بود؟

موضوع: