قرآن و تفاوت واژگان

image: 

تفاوت کلمه «تسطع» و «تستطیع» در سوره مبارکه کهف چیست؟

«لم تسطع» در اصل «لم تستطع» بوده و حرف «تاء» براى تخفیف حذف شده است.(1) حذف حرف "تاء" در "فماسطاعوا" و نیز در "تسطع" برای تخفیف است. در تفسیر راهنما این تخفیف را اینگونه توضیح داده است: «وجود حرف «تاء» در «استطاعوا» و نبود آن در «اسطاعوا» در معنى تأثیرى ندارد، بلکه، تنها براى تخفیف لفظ، گاهى حرف «تاء» را حذف مى کنند، گرچه گفته اند آسان تر بودن صعود از ایجاد رخنه، دلیل سبک تر آوردن لفظ «اسطاعوا» است.»(2) __________ (1) تفسیر راهنما، ذیل آیه 82 کهف. (2) همان، ذیل آیه 97 کهف. کلید واژه ها: تفاوت لم تسطع و لم تستطع، تخفیف لفظ،

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=58175&p=869709&viewfull=1#post869709

موضوع: