پرسش : کسی که اضافه وزن داره و بلندشدن و نشستن براش سخته و همینطور موقع گفتن تشهد روی دو پاهاش نمیتونه بشینه. آیامیتونه رو صندلی نماز بخونه؟

image: 

پرسش :
کسی که اضافه وزن داره و بلندشدن و نشستن براش سخته و همینطور موقع گفتن تشهد روی دو پاهاش نمیتونه بشینه. آیامیتونه رو صندلی نماز بخونه؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر نشستن و بلند شدن برای او مشقت دارد می تواند روی صندلی نماز بخواند البته اگر می تواند بایستد باید قیام نماز را انجام دهد و در حالت ایستاده حمد و سوره و یا تسبیحات اربعه را بخواند و رکوع هم طبق معمول انجام دهد و برای سجده روی صندلی بنشیند و مهر روی میزی در روبرو قرار بدهد و سجده را انجام دهد و برای سجده هم در صورت امکان انگشت شست هر دو پا را بر زمین بگذارد.

موضوع: