پرسش: زکات فطره زنی که واجب النفقه شوهر است، ولی هزینه‌هایش را خودش تأمین می‌کند بر عهده چه کسی است؟

image: 

پاسخ:
همه مراجع: در صورتی که فقیر نباشد، زن باید فطره خود را بدهد.

موضوع: