پرسش :آیا زن مسئول پرداخت خمس شوهر هست ؟

image: 

پرسش :آیا زن مسئول پرداخت خمس شوهر هست یا نه، و اگر شوهر بگوید پولی اضافه ندارم، باید بپذیرد یا خیر؟

پاسخ :طبق نظر همه مراجع : زن مسئول خمس شوهر نیست و هر کسی که درآمدی دارد بر عهده خود اوست که خمس آن را محاسبه کند و اگر زن درآمد مستقلی ندارد پرداخت خمس بر عهده او نیست و در فرض سؤال هم نیازی به تجسس و پی گیری ندارد. 

موضوع: