واگذاری کلیپ های آموزشی به دیگران

image: 

پرسش :
آیا کلیپ های آموزشی که توسط کسی خریده میشه و شخصی که فروخته گفته که اگر این کلیپ ها را به دیگری بدهی از لحاظ شرعی مشکل داره، واقعا شخص دیگه ای ببینه گناه داره؟
مگه ما در برابر چیزی که خریدیم و پولشو دادیم اختیار نداریم؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع: اگر در زمان فروش شرط کرده است و شما پذیرفته اید دادن به دیگران بدون اجازه ایشان، جایز نیست.

موضوع: