معجزه و نبوغ

image: 
فرق معجزه که در قرآن به آن اشاره شده، با نبوغ نوابغ در چیست؟

فرق معجزه که در قرآن به آن اشاره شده، با نبوغ نوابغ در چیست؟
معجزه هیچ شباهتى با کار نوابغ ندارد؛ زیرا معجزه کارى است که اساساً از قدرت هر انسانى بیرون است؛ در حالى که ممکن است در مقابل هر نابغه اى فردى همانند او پیدا شود و مقابله به مثل کند. به علاوه کارهاى نوابغ همیشه در محدوده معیّنى است؛ یکى در ادبیات نابغه است، دیگرى در هنر، و سوّمى در ریاضیات، و چهارمى در صنعت، ولى اعجاز انبیاء هیچ گونه محدودیتى ندارد. یا به تعبیر دیگر، نوابغ آن چه را مى دانند انجام مى دهند نه آن چه را مردم مى خواهند؛ در حالى که معجزات انبیاء طبق درخواست مردم ـ البتّه مردمى که جویاى حق بودند نه بهانه جویان ـ صورت مى گرفت. به علاوه نوابغ معمولا با تعلیم و تربیت، استعدادهاى درونى خود را شکوفا مى سازند و بدون تحصیل علم و تمرین مستمر، قادر بر انجام کارى نیستند؛ ولى این مسأله در مورد انبیاء صادق نیست.(1)

ــــــــــــــــــــــــ

(1) پیام قرآن، ج 7، ص 281.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید