مبانی عرفان شیعه

image: 
اصول و مبانی عرفان شیعه چه چیزهای است

اصول و مبانی عرفان شیعه چه چیزهای است؟ و چه تفاوتی با اصول و مبانی عرفان های کاذب دارد؟ ویژگی های عرفان و عارفان حقیقی، به طور خلاصه عبارتند از: قرب الهی، عدم مخالفت با عقل، مطابقت با شریعت، هماهنگی با فطرت انسانی، توجه به ابعاد همه جانبه انسان (فردی، سیاسی، اجتماعی) تصحیح نسبت بین دنیا و آخرت (برخلاف قائلین به فدا شدن دنیا برای آخرت و هم چنین منکرین معاد) که همه این ها از مشخصات عرفان‌های حقیقی است. یاد خدا، صراحت بیان و اجتناب از ابهام گویی، تأکید بر ریاضت های شرعی، پرهیز از فرقه‌گرایی، ناشناخته بودن، خود دوستی روان شناختی، محبت به همه انسان ها و آفریده ها، نا امیدی از غیر، مرگ اندیشی و زیبا دیدن همه چیز از صفات عارفان حقیقی است. در مقابل، نادیده گرفتن خداوند به عنوان هدف غایی، هدف غایی بودن شادمانی و لذت، خردستیزی و منطق‌گریزی، شریعت ستیزی و فقه گریزی، ناسازگاری بعد مادی و روحی وجود انسان، انکار معاد و طرح مسأله تناسخ، قطب محوری و استاد پرستی که از خصائص عرفان‌های کاذب است. نکته حائز اهمیت این که مشخصات مذکور برای عرفان های کاذب به حسب هر عرفانی متفاوت است و بعضی از این صفات مشترک است و بعضی دیگر مختص یک فرقه عرفانی است، مثلاً در عرفان اشو و برخی از فرقه‌های صوفی منطق گریزی و خرد ستیزی صادق است. دعوت به خود، مبهم و راز آلود صحبت کردن، مبارزه با ادیان الهی، تبلیغ کثرت گرایی عرفانی، دعوت به فرقه‌گرایی، انکار واقع نمایی ارزش های دینی، دامن زدن به مسائل جنسی، سماع و رقص و سرانجام ایجاد مکان‌های مقدس اختصاصی، از فعالیت‌هایی است که مدعیان عرفان‌های دروغین دنبال دارند.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: