عرفان شیعه

اصول و مبانی عرفان شیعه چه چیزهای است؟ و چه تفاوتی با اصول و مبانی عرفان های کاذب دارد؟

ویژگی های عرفان و عارفان حقیقی، به طور خلاصه عبارتند از: قرب الهی، عدم مخالفت با عقل، مطابقت با شریعت، هماهنگی با فطرت انسانی، توجه به ابعاد همه جانبه انسان (فردی، سیاسی، اجتماعی) تصحیح نسبت بین دنیا و آخرت (برخلاف قائلین به فدا شدن دنیا برای آخرت و هم چنین منکرین معاد) که همه این ها از مشخصات عرفان‌های حقیقی است.

موضوع: