غسل کردن

image: 

پرسش :
برای غسل کردن باید بدنمون خشک باشه یا نه؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : برای انجام دادن غسل، خیس بودن یا خشک بودن بدن شرط نیست.

موضوع: