سازمانی که مشغول فعالیت هستم کارت خرید کالا به من هدیه داده آیا میتوان کارت را با قیمت کمتر از موجودی فروخت؟

image: 

پرسش :
سازمانی که مشغول فعالیت هستم کارت خرید کالا به من هدیه داده آیا میتوان کارت را با قیمت کمتر از موجودی فروخت؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر این کار بر خلاف مقررات آن سازمان نباشد اشکالی ندارد.

موضوع: