خواندن قرآن به زبان عربي

image: 
چرا بايد قرآن به عربي خوانده شود ?

من اصلا نميفهمم كه چرا بايد قرآن به عربي خوانده شود ?بله خدا فرموده است كه قرآن را به عربي فرستاديم تا در آن بيانديشيد اما آيا اگر قرآن را فارسي بخوانيم نمي توانيم در آن بيانديشيم ؟
عرض كنم كه خواندن قرآن به زبان فارسي هم به اين معنا كه انسان ترجمه آن را بخواند نه تنها اشكال ندارد بلكه چه بسا در مواردي نيز ترجيح دارد.اينكه انسان معناي آيات قرآن را بخوبي درك كند تا بتواند هر چه بهتر و بيشتر از آن براي بهتر زيستن بهره گيرد بسيار شايسته و ارزشمند است. اصولا هدف اساسي نزول آيات براي همين است و اگر به قرائت قرآن نيز تاكيد شده براي رسيدن به فهم آيات قرآن و به كار گيري آن در زندگي است. قرآن براي آن نازل نشده كه در كنج خانه ها گذاشته شده يا صرفا از رو خوانده شود. بلكه قرآن كتاب هدايت و برنامه زندگي سالم و خوشبخت است و اين هدف زماني محقق مي شود كه انسان معنا و حتي تفسير آيات را درك نمايد. بنابر اين خواندن آن به همان لفظ عربي كه نازل شده مانع از خواندن ترجمه آن و فهم و تدبر در آيات آن نيست. حتي برخي گفته اند كه براي فهم بهتر آيات بهتر است كه انسان زبان عربي و يا قواعد آن را ياد گيرد . در هر حال اين آيات به زبان عربي نازل شده و خداوند فرموده است براي تدبر در آيات آن را به زبان عربي نازل كرديم.(يوسف /آيه2) اينكه توصيه به قرائت الفاظ قرآن به صورتي عربي شده مي تواند دلائل مختلفي داشته باشد . اولا. به اين خاطر كه قرآن بر مردمي نازل شد كه عرب زبان بودند و قرآن را به همان لفظ خود مي فهميدند و به همين جهت در روايات توصيه به قرائت آن شده است. ثانياً: جهت ايجاد زباني مشترك ميان همه پيروان اسلام و در واقع فراهم سازي وحدت و پيوند بين المللي ديني است. ثالثاً: روح و محتواي هر پيام و سخني در قالب زبان خاصي كه در آن ريخته شده، عميق تر و درك مي‏شود تا زماني كه به زبان‏هاي ديگر برگردانده شود. قرآن كه داراي مضامين بسيار بلند و عالي است، هرگز قابل ترجمه دقيق و كامل به زبان ديگر نيست. شايد بتوان گفت كه اكثر ترجمه‏هاي قرآن نارسا و در موارد متعددي داراي غلط مي‏باشد. به عنوان مثال از سوره حمد نام مي‏بريم كه هيچ ترجمه‏اي كه بتواند تمام مفاهيم آن را به زبان ديگر بيان كند، نيست. حتي تنها كلمه الله، هيچ معادلي در زبان ديگر ندارد و مثلاكلمه خدا در زبان فارسي معادل معناي الله نمي‏باشد. رابعا. كلمات و الفاظ قرآن كلمات خدا و وحي است . يعني همان كلماتي است كه به وسيله فرشته وحي بر پيامبر نازل شده است واز اين جهت اين الفاظ و كلمات براي مسلمانان از تقدس ويژه اي برخوردار است.به همين خاطر سعي مسلمانان بر حفظ و خواندن اين كتاب به همان زبان اصلي خود مي باشد.در برخي روايات آمده قرآن را به گونه اي بخوان كه گويا خدا با تو دارد سخن مي گويد وبر تو نازل كرده است. هم چنين شايد يكي از علت هاي تاكيد به قرائت قرآن به همان زبان خود حفظ آن از تحريف و دست برد انسان ها است . يعني همان كاري كه در اديان ديگر واقع شد . اما يكي از علت هاي محفوظ ماندن قرآن همين تاكيداتي است كه به خواندن و حفظ قرآن به همان زبان اصلي خود شده است. موفق باشيد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید