خمس را چگونه حساب کنیم؟

image: 

پرسش :
مربا وترشی های خانگی که خودمان درست می کنیم خمسش را چطور حساب کنیم؟
(قیمت مربای خانگی که مغازه ها میفروشند با مرباهای صنعتی یکی نیست)
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جهت تعیین خمس، قیمتی که در بازار قابل فروش است را محاسبه نمایید.

موضوع: