حکم روزه در سفر کمتر از ده روز

image: 

پرسش :

اگر در ماه رمضان بخواهم مسافرت بروم برای این که روزه ام را بتوانم بگیرم نیت 10 روز کنم با این که می دانم کمتر می مانم آیا صحیح است؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : مسافر هستید و نمی توانید روزه بگیرید مگر اینکه واقعا بخواهید ده روز در آنجا بمانید.

موضوع: