جوشاندن سرکه انگور

image: 

پرسش :
آیا جوشاندن سرکه انگور باعث نجس شدن سرکه میشود؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جوشاندن سرکه موجب نجاست نیست و خوردن آن هم اشکالی ندارد.

موضوع: