تزريق خون شخص نامحرم

image: 

آیا تزريق خون مرد به بدن زن نامحرم يا بالعكس اشکال دارد؟ انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس جايز است و اشکالی ندارد . آیة الله فاضل لنکرانی (رحمة الله)، احکام پزشکان و بیماران،ص170. آیة الله مکارم شیرازی دامة برکاته، رساله احکام پزشکی ، سوال 347.

لينك بحث اصلي :http://www.askquran.ir/showthread.php?t=26850

موضوع: