ترشح آب نجس

image: 

پرسش :
اگر در جایی مثل حمام که کف آن مرطوب است ، قسمتی از کف نجس شده باشد و مقداری آب در قسمتی که پاک است بریزد و قطراتی از آن به بدن انسان برخورد کند ، بدن شخص نجس می شود؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : در فرض سؤال موجب نجاست بدن نمی شود.

موضوع: