بعد از وضو اگر شک کنیم که مسح پایمان را کامل کشیدیم و مجدد مسح بکشیم حکم چیست؟

image: 

پرسش :

بعد از وضو اگر شک کنیم که مسح پایمان را کامل کشیدیم و مجدد مسح بکشیم حکم چیست؟

به نظر همه مراجع : بعد از اتمام وضو باشد به شکها اعتنا نشود.

موضوع: