اگر لباس یا شلوار نجس را در تشت بشوییم ، خودمان و تشت و یا صابون هم نجس به حساب می آییم و نیاز به تطهیر داریم؟

image: 

پرسش :
اگر لباس یا شلوار نجس را در تشت بشوییم ، خودمان و تشت و یا صابون هم نجس به حساب می آییم و نیاز به تطهیر داریم؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : تشت با شستن و آب کشی لباس پاک می شود و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد و خود فرد شوینده تا یقین به سرایت نجاست به بدن و لباسش نداشته باشد پاک است و به شکیات اعتنا نکند.ظاهر صابون هم بر فرض نجس شدن با آب کشی پاک می شود.

موضوع: