اگر توی مدرسه برای برگزاری مسابقات هر فرد پولی بذارن و در پایان مسابقات با همون پول برای برندگان جایزه خریداری بشه، از نظر شرعی شرکت در اون مسابقه اشکال داره( مثلا شاید شرط بندی یا چیز دیگه ای حساب بشه)؟

image: 

پرسش :
اگر توی مدرسه برای برگزاری مسابقات هر فرد پولی بذارن و در پایان مسابقات با همون پول برای برندگان جایزه خریداری بشه، از نظر شرعی شرکت در اون مسابقه اشکال داره( مثلا شاید شرط بندی یا چیز دیگه ای حساب بشه)؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : چنین کاری جایز نیست و شرکت در چنین مسابقه ای هم جایز نبوده و حکم شرط بندی را دارد.

موضوع: