احکام وضو

image: 

پرسش :

وقتی کسی میخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند وضو میگیرد و نمازش را میخواند آیا میتواند با همان وضو نماز قضا هم بخواند؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : خواندن نماز قضا با وضوی مذکور در فرض سوال اشکال ندارد.

 

موضوع: