ابراهیم الغمر

image: 
ابراهیم الغمر که بود؟

ابراهیم الغمر که بود؟ در زمان کدام معصوم می زیست و اقدامات وی برای زنده نگه داشتن دین چه بود؟ ابراهیم پسر حسن مثنی بن امام حسن مجتبی (علیه السلام) است؛ یعنی نوه امام حسن (علیه السلام) می شود.(1) او نوه امام حسین (علیه السلام) نیز هست زیرا مادرش فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) است.(2) به او لقب غمر دادند برای اینکه انسان جواد و کریمی بود. کنیه اش ابااسماعیل بوده و سید بزرگوار و شریفی بود. او را راوی حدیث نیز دانسته اند.(3) ابراهیم الغمر از جمله کسانی بود که منصور دوانقی بر آنها خشم گرفت. منصور آنها را زندانی نموده در سال 145 هجری قمری در زندان به شهادت رسید در حالیکه 69 سال داشت. در قرن نهم زیارتگاهی داشته است.(4) این زیارتگاه هم اکنون نیز موجود است. ایشان با امام سجاد، امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) همر عصر بوده است.

_____________

(1) عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، ابن عنبه احمد بن علی، 828ق، موسسه انصاریان، قم،1417ق، چاپ اول، ص145.

(2) مناهل الضرب فی انساب، العرب، اعرجی جعفر بن محمد، 13325ق، محقق مهدی رجائی، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم، 1419ق، ص171.

(3) عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب، ص145.

(4) همان.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: