ابراهیم الغمر

ابراهیم الغمر که بود؟ در زمان کدام معصوم می زیست و اقدامات وی برای زنده نگه داشتن دین چه بود؟ ابراهیم پسر حسن مثنی بن امام حسن مجتبی (علیه السلام) است؛ یعنی نوه امام حسن (علیه السلام) می شود.(1) او نوه امام حسین (علیه السلام) نیز هست زیرا مادرش فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) است.(2) به او لقب غمر دادند برای اینکه انسان جواد و کریمی بود. کنیه اش ابااسماعیل بوده و سید بزرگوار و شریفی بود. او را راوی حدیث نیز دانسته اند.(3) ابراهیم الغمر از جمله کسانی بود که منصور دوانقی بر آنها خشم گرفت.

موضوع: