آیا موتور و دوچرخه سواری برای خانمها اشکالی دارد؟

image: 

آیا موتور و دوچرخه سواری برای خانمها اشکالی دارد؟

در روایاتی که مردم آخرالزمان را توصیف می کند آمده که «زن ها بر زین سوار می شوند »

منظور این روایات چیست؟ یعنی نباید این کار رو بکنند؟

چه اشکالی دارد مثلا خانم ها دوچرخه یا موتور سواری کنند؟

از فتاوای مراجع عظام تقلید روشن می گردد که نفس سوار شدن دوچرخه برای خانم ها اشکال ندارد و آنچه مورد بحث و اشکال است جلب نظر نامحرم و ایجاد مفسده است و این ملاک مختص دوچرخه سواری نیست ؛ بلکه هر کاری که موجب مفسده و تحریک دیگران باشد برای خانم ها حرام است.
همچنین می توان چنین گفت که مراد  از سوار شدن زنان بر زین، چه بسا خودنمایی های تحریک کننده باشد که گاهی با ماشین سواری و دوچرخه سواری در میان مردان و پسران جلوه گری می کنند.

در خصوص بحث نشستن زنان بر زین، به این استفتاآت توجه کنید:

الف. مقام معظم رهبرى مى‏ فرمایند اگر مفسده نداشته باشد و با حفظ حجاب اسلامى باشد اشکال ندارد.
ب. آیت‏ الله فاضل: رانندگى، اسب‏سوارى و دوچرخه سوارى و هر کارى که باعث جلب توجه نامحرم بشود براى زن اشکال دارد ـ و رانندگى اگر در عرف عادى شود و جلب توجه نامحرم نکند با حفظ حجاب کامل اسلامى اشکال ندارد.
ج. آیت‏ الله مکارم: رانندگى اگر با حفظ حجاب اسلامى باشد اشکال ندارد و دوچرخه سوارى و اسب‏ سوارى اگر بین خود زنها و دور از چشم نامحرمان باشد اشکال ندارد.
د. آیت‏ الله تبریزى: رانندگى با حفظ حجاب اسلامى اشکال ندارد اما دوچرخه سوارى و اسب سوارى هم اگر دور از چشم نامحرمان و در بین خود زنها باشد اشکال ندارد.
ه . آیت‏ الله بهجت: رانندگى اگر براى نامحرم نباشد و یا حفظ حجاب کامل اسلامى باشد اشکال ندارد اما دوچرخه سوارى و اسب‏سوارى اگر در بین خود زنها و دور از چشم نامحرمان باشد و مفسده‏اى هم نداشته باشد اشکال ندارد. بلکه کراهت دارد.(۱)

پی نوشت :
۱-استفتا از دفاتر مراجع بزرگوار تقلید

موضوع: