آیا بلند گفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در نماز های ظهر و عصر فقط قبل از سوره حمد مستحب است یا در مورد سوره دوم هم اینچنین است؟

image: 

پرسش:آیا بلند گفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در نماز های ظهر و عصر فقط قبل از سوره حمد مستحب است یا در مورد سوره دوم هم اینچنین است؟

پاسخ :
 طبق نظر همه مراجع : برای سوره دوم هم همین استحباب وجود دارد.

موضوع: