تاریخی

تاریخی

عبدالله بن عفیف

موضوع: 

عبدالله بن عفیف که بود؟

«عبدالله بن عفیف» از قبیله «ازد» که اصالتا اهل یمن بوده اما به کوفه مهاجرت کرده بودند. ایشان از اصحاب امام علی (علیه السلام) بود و در جنگ‌ های جمل و صفین حضور داشت؛ او در جنگ جمل، چشم چپش را و در جنگ صفین چشم راستش را در رکاب حضرت علی(علیه السلام) از دست داد.(1)

نصر بن مزاحم المنقری

موضوع: 

نصر بن مزاحم المنقری که بود!؟ چه خدماتی داشته و مهمترین تالیفاتش چیست؟

نصر بن مزاحم بن یساری منقری التمیمی الکوفی، (م ۲۱۲ ق) مکنی به ابوالفضل، از مورخان بزرگ شیعه است. برخی او را در ردیف ابومخنف صاحب مقتل الحسین (علیه السلام) شمرده‎اند.(1) و شیخ طوسی نیز او را از اصحاب امام باقر (علیه السلام) می داند.(2)