کوچه بنی هاشم

اگر تمامی درها به مسجد بسته شد جز درب منزل علی (علیه السلام) پس چطور درب خانه را آتش زدند؟ بحث کوچه چیست؟

موضوع: