پیامبر اسلام

پرسش:
جریان خانه ارقم در اوایل بعثت چه بود؟ نظر «علامه سید جعفر مرتضی» در این باره چیست؟

پاسخ:
«ارقم» خود یکی از مسلمانان صدر اسلام است. پدر او «ابی ارقم» از قبیله «بنی مخزوم» تیره ای از قریش است.(۱) بنابراین به او ارقم بن ابی ارقم می گویند.

برخی او را هفتمین(۲) و برخی هشتمین مسلمان می دانند.(۳)

موضوع: 

پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) مخارج زندگی خود را از چه راه هایی تأمین می کردند؟

بر اساس گزارشات تاریخی هزینه زندگی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) در راه های متعددی تأمین می شد که به آن ها اشاره می کنیم:

موضوع: