نسخ

کلام خدا در درستی و عدالت کامل است، هیچ کسی نیست که بتواند کلام خدا را عوض کند(مانند: انعام/34 و 115؛ یونس/64)، اما به چه دليل بعدا تصمیم می گیرد که بعضی از آیات را با آیات "بهتر" عوض کند(مانند: بقره/106؛ نحل/101)؟

موضوع: 

چگونه ممكن است حكمي از احكام الهي نسخ شود (علت نسخ)؟

موضوع: 

ایات نسخ شده قران کدام ها هستند؟ آیات ناسخشان را هم بیان کنید آن ایاتی که نسخ تلاوت شدند هم بیاورید. کدام ایات و احکام ناسخشان در خود قران هست؟ کدام ناسخش در قرآن نیست؟( مثل سنگسار) ارتباطی بین متشابهات قرآن و ناسخ و منسوخ هست؟ پیوستگی قران با وجود تناقض ناسخ و منسوخ و متشابهات حل شدنی است؟؟ یا باید با چیزی خارج قران جوابشان داده بشود مثل سنت پیامبر در این صورت قران کامل نیست و پیوستگی درونی ندارد پس تدبر در قران به ما نشان میدهد که در قران پیوستگی نیست و تناقض و ناسخ و منسوخ هست و ادعای قران که میگويد در قران اختلاف نیست، غلط از اب در می ايد.

موضوع: