نبوت در عرفان

نبوت از منظر عرفا به چه معناست؟

موضوع: