موعظه کردن

در مورد موعظه و جایگاه آن در تعالیم اسلامی توضیح بفرمایید.

موضوع: